Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Fabricació Mecànica

Departament de Fabricació Mecànica i Mecatrònica

meca1

Amb unes renovades instal·lacions i un professorat que treballa aplicant les directrius de la millora contínua, el Departament de Fabricació Mecànica i Mecatrònica forma professionals, operaris als CFGM i llocs de comandament als CFGS, que treballaran a les seccions de manteniment, producció i d'oficina tècnica d'empreses i tallers del sector industrial. Juntament amb el taller, l'alumnat completa la seva formació a les aules de CAD i CNC on realitza projectes simulats i reals que, juntament amb les pràctiques a les empreses marcaran l'inici de la seva trajectòria professional en l'apassionant camp del Manteniment i la Fabricació Mecànica.

A més a més, aquest departament ofereix les següents possibilitats:

- Formació Dual: Permet a l'alumne integrar-se al món laboral abans d'acabar els estudis realitzant part de la formació a una empresa amb un contracte remunerat. D'aquesta forma l'alumne realitza menys hores al centre i es forma a l'empresa mentre cobra un sou.

Estudis 3x2:L'alumnat pot treure dos titulacions en tres anys. Al tenir matèries comunes, l'alumne pot estudiar els dos anys necessaris per treure una titulació, i si després ho desitja pot treure´s una segona titulació en un sol any més. Els estudis que permeten aquesta oferta són els deFabricació Mecànica + Soldadura i Caldereria(Grau Mig), el de Manteniment electromecànic + Instal·lacions elèctriques i automàtiques (Grau Mig), i els de Disseny en Fabricació Mecànica + Mecatrònica Industrial (Grau Superior).

Instal·lacions:

Taller equipat amb les modernes màquines-eines: torns, fresadores, rectificadores, trepants, mortajadores, cisalles, estacions de tall integral, màquines doblegadores...

 meca2

Aula soldadura amb 10 boxes completament equipats per a realitzar tot tipus de soldadures: TIG, MIG-MAG, elèctrode de rutilo, oxi-acetilé, tall amb làser...

meca3

Aula CNC (Control Numèric) amb 2 centres de mecanitzat, 3 fresadores i 2 torns que permet treballar en petits grups:

Aula de CAD (Disseny assistit per ordinador) de 40 ordinadors amb les darreres versions dels programes de dibuix i disseny més emprats en el món industrial, impressores DIN A0 làser, biblioteca temàtica, connexió a Internet... 

meca4

Impressores 3D, les quals permeten fabricar en poc temps peces de plàstic que requeririen molt de temps amb processos tradicionals.

 

Estudis:

Cicles Formatius i Mòduls que el Departament de Fabricació Mecànica i Mecatrònica imparteix:

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM):

 

CFGM de Mecanització:

(Aquest cicle es pot realitzar en MODALITAT 3x2 amb el de  Soldadura i caldereria)

Titulació: Tècnic en Mecanització (R.D. 1398/2007 de 29 d’octubre).

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Mòdul 1: Processos de mecanització.

Mòdul 2: Mecanització per control numèric.

Mòdul 3: Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials.

Mòdul 4: Fabricació per arrencament de ferritja.

Mòdul 5: Sistemes automatitzats.

Mòdul 6: Metrologia i assajos.

Mòdul 7: Interpretació i representació gràfica.

Mòdul 8: Formació i Orientació Laboral.

Mòdul 9: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul 10: Anglès Tècnic.

Mòdul 11: Síntesi.

Mòdul 12: Formació en centres de treball.

 

 

CFGM de Soldadura i caldereria:

(Aquest cicle es pot realitzar en MODALITAT 3x2 amb el de  Fabricació mecànica)

Titulació: Tècnic en Soldadura i Caldereria (R.D. 1692/2007 de 14 de desembre).

La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de caldereria, canonades, estructures metàl·liques i fusteria metàl·lica aplicant les tècniques de soldadura, mecanitzat i conformat, i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Mòdul 1: Interpretació i representació gràfica.

Mòdul 2:  Traçat, tall i conformat.

Mòdul 3: Mecanitzat.

Mòdul 4: Soldadura en atmosfera natural.

Mòdul 5: Soldadura en atmosfera protegida.

Mòdul 6: Muntatge.

Mòdul 7: Metrologia i assajos.

Mòdul 8: Formació i orientació laboral.

Mòdul 9: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul 10: Anglès Tècnic.

Mòdul 11: Síntesi.

Mòdul 12: Formació en centres de treball.

 

 

CFGM de Manteniment electromecànic:

(Aquest cicle es pot realitzar en MODALITAT 3x2 amb el de  Instal·lacions elèctriques i automàtiques)

Titulació: Tècnic en manteniment electromecànic (R.D. 1589/2011 de 4 e novembre).

La competencia general d'aquest títol consisteix en muntar i mantenir la maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i normes establerts, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte al medi ambient.

  

Mòdul 1: Tècniques de fabricació

Mòdul 2: Tècniques d'unió i muntatge

Mòdul 3: Electricitat i automatismes elèctrics.

Mòdul 4: Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Mòdul 5: Muntatge i manteniment mecànic.

Mòdul 6: Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

Mòdul 7: Muntatge i manteniment de línies automatitzades.

Mòdul 8: Formació i Orientació Laboral.

Mòdul 9: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul 10: Anglès Tècnic.

Mòdul 11: Síntesi.

Mòdul 12: Formació en centres de treball.

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS):

CFGS de Disseny en fabricació mecànica:

(Aquest cicle es pot realitzar en MODALITAT 3x2 amb el de  Mecatrònica industrial)

Titulació: Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica.

La competència general d’aquest títol consisteix en dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

Mòdul 1: Representació gràfica en fabricació mecànica.

Mòdul 2: Disseny de productes mecànics.

Mòdul 3: Disseny d’útils de processat de xapa i estampació.

Mòdul 4: Disseny de motllos i models de fosa.

Mòdul 5: Disseny de motllos per a productes polimèrics.

Mòdul 6: Automatització de la fabricació.

Mòdul 7: Tècniques de fabricació mecànica.

Mòdul 8: Materials.

Mòdul 9: Formació i orientació laboral.

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul 11: Projecte de disseny de productes mecànics.

Mòdul 12: Formació en centres de treball.

 

 

CFGS de Mecatrònica industrial:

(Aquest cicle es pot realitzar en MODALITAT 3x2 amb el de  Disseny en fabricació mecànica)

Titulació: Tècnic Superior en Mecatrònica industrial.

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

meca5

Mòdul 1: Sistemes mecànics.

Mòdul 2: Sistemes hidràulics i pneumàtics.

Mòdul 3: Sistemes elèctrics i electrònics.

Mòdul 4: Elements de màquines.

Mòdul 5: Processos de fabricació.

Mòdul 6: Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

Mòdul 7: Configuració de sistemes mecatrònics.

Mòdul 8: Processos i gestió de manteniment i qualitat.

Mòdul 9: Integració de sistemes.

Mòdul 10: Simulació de sistemes mecatrònics.

Mòdul 11: Formació i orientació laboral.

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul 13: Projecte de mecatrònica industrial.

Mòdul 14: Formació en centres de treball.

 

 

Activitats


  • Visita a ASCAMM (Centre Tecnològic del Vallés) a Cerdanyola.
  • Visita a la fira màquina-eina BIHEM de Bilbao.
  • Visita a la fira màquina-eina de Barcelona.
  • Visita a l'empresa FRAPE-BEHR a Montblanc.
  • Visites a diferents empreses del sector motlle-matriu del polígon industrial de Valls (MLGO, PIÑAS-ESTIL·LES-TECNOMOLD, etc...)
Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Fabricació Mecànica