Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Informàtica

Departament d'Informàtica

Al nostre centre podeu estudiar el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes. El cicles de grau superior que oferim són el de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i el d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, també podeu optar per fer els dos cicles en tres cursos ja que el primer curs és comú.

 

A les nostres classes utilitzem la plataforma Moodle com a eina de treball a l’aula i de comunicació amb l’alumnat.

Preparem els nostres alumnes per a les certificacions oficials CCNA de Cisco Systems i impartim el programa oficial Linux Essentials.

cisco3   2867.Dell SonicWALL Logo Lockup RGB oracle academy linux acad

  

Gràcies al programa Microsoft Imagine Academy, el nostre alumnat té disponibles les llicències de software més utilitzades en l'entorn empresarial com ara l'Office 365, els sistemes operatius Windows i accés als cursos de l'acadèmia de Microsoft.

Microsoft Imagine Students dreamspark Office 365 Logo

 

 Fulletó informatiu del cicle de GM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

 

img estudis2

GRAU MITJÀ:

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

GRAU SUPERIOR:

img 3x2     

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

 

 img dual

 

img smx2

Amb aquest cicle seràs capaç d’instal·lar, configurar i mantenir equips informàtics i petites xarxes locals.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí.

 fp-grados-informatica

 

Els mòduls professionals del cicle són:

 

 

Mòduls Professionals
Presentació 2020-21
Hores
Unitats Formatives
Curs
1: Muntatge i manteniment d'equips pdf 132 UF1. Electricitat a l'ordinador 1
UF2. Components d'un equip microinformàtic
UF3. Muntatge d'un equip microinformàtic
UF4. Noves tendències de muntatge
UF5. Manteniment d'equips microinformàtics
UF6. Instal·lació programari
2: Sistemes Operatius Monolloc pdf 99 UF1. Introducció als sistemes operatius 1
UF2. Sistemes operatius propietaris
UF3. Sistemes operatius lliures
3: Aplicacions ofimàtiques pdf 165 UF1. Aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari 1
UF2. El correu i l'agenda electrònica
UF3. Processadors de text
UF4. Fulls de càlcul
UF5. Bases de dades
UF6. Imatge i vídeo - Presentacions
4: Sistemes operatius en xarxa pdf 132 UF1. Sistemes operatius propietaris en xarxa 2
UF2. Sistemes operatius lliures en xarxa
UF3. Compartició de recursos i seguretat
UF4. Integració de sistemes operatius
5: Xarxes locals pdf 198 UF1. Introducció a les xarxes locals 1
UF2. Configuració de commutadors i encaminadors
UF3. Resolució d'incidències en xarxes locals
6: Seguretat informàtica pdf 132 UF1. Seguretat passiva 2
UF2. Còpies de seguretat
UF3. Legislació de seguretat i protecció de dades
UF4. Seguretat activa
UF5. Tallafocs i monitoratge de xarxes.
7: Serveis de xarxa pdf 165 UF1. Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 2
UF2. Correu electrònic i transmissió d'arxius
UF3. Servidor web i proxy
UF4. Accés a sistemes remots
8: Aplicacions Web pdf 198 UF1. Ofimàtica i eines web 2
UF2. Gestors d'arxius web
UF3. Gestors de continguts
UF4. Portals web d'aprenentatge
UF5. Fonaments d'HTML i fulls d'estil
9: Formació i orientació laboral pdf 33 UF2. Prevenció de riscos laborals 1
pdf 66 UF1. Incorporació al món laboral 2
10: Empresa i iniciativa emprenedora pdf 66 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 1
11: Anglès pdf 99 UF1. Anglès 1
12 : Síntesi pdf 99 UF1. Síntesi 2
13. Formació en Centres de Treball pdf 350   2

 

 

img 3x2

img dam2

Amb aquest cicle seràs capaç de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.


El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda (15h a 21.30h).

 

tablet smartphone

 

Els mòduls professionals del cicle són:

 

Mòduls Professionals
Presentació 2020-21
Hores
Unitats Formatives
Curs
1: Sistemes informàtics pdf 198 UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 1
UF2. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
UF3. Implantació de programari específic
2: Gestió de bases de dades pdf 231 UF1. Introducció a les bases de dades 1
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL
UF3. Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental
UF4. Bases de dades objecte-relacionals
3: Programació pdf 297 UF1. Programació estructurada 1-2
UF2. Disseny modular
UF3. Fonaments de gestió de fitxers
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD
4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació pdf 132 UF1. Programació amb XML 1
UF2. Àmbits d'aplicació de l'XML
UF3. Sistemes de gestió empresarial
5: Entorns de desenvolupament pdf 66 UF1. Desenvolupament de programari 1-2
UF2. Optimització del programari
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes
6: Accés a dades pdf 132 UF1. Persistència en fitxers 2
UF2. Persistència en BDR-BDOR-BDOO
UF3. Persistència en BD natives XML
UF4. Components d'accés a dades
7: Desenvolupament d'interfícies pdf 99 UF1. Disseny i implementació d'interfícies 2
UF2. Preparació i distribució d'aplicacions
8: Programació multimèdia i dispositius mòbils pdf 99 UF1. Desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils 2
UF2. Programació multimèdia
UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils
9: Programació de serveis i processos pdf 99 UF1. Seguretat i criptografia 2
UF2. Processos i fils
UF3. Sòcols i serveis
10: Sistemes de gestió empresarial pdf 99 UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació 2
UF2. Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació
11: Formació i orientació laboral pdf 99 UF1. Incorporació al treball 1
UF2. Prevenció de riscos laborals
12 : Empresa i iniciativa emprenedora pdf 66 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 1
13: Projecte de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma pdf 99 UF1. Projecte de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 2
14. Formació en Centres de Treball pdf 317   2

 

 

img 3x2

img asix2

Amb aquest cicle seràs capaç d’instal·lar, configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics garantit el correcte funcionament.

A més a més, al nostre centre hem creat el mòdul de "Programació avançada" perquè els alumnes d'ASIX també coneguin un dels llenguatges amb més sortida professional: el llenguatge Java.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda (15h a 21.30h).

 

infraestructura

 

Els mòduls professionals del cicle són:

 

Mòduls Professionals
Presentació 2020-21
Hores
Unitats Formatives
Curs
1: Implantació de sistemes operatius pdf 165 UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 1-2
UF2. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
UF3. Implantació de programari específic
UF4. Seguretat, rendiment i recursos
2: Gestió de bases de dades pdf 132 UF1. Introducció a les bases de dades 1-2
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL
UF3. Assegurament de la informació
3: Programació bàsica pdf 132 UF1. Programació estructurada 1
UF2. Disseny modular
UF3. Fonaments de gestió de fitxers
4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació pdf 99 UF1. Programació amb XML 1
UF2. Àmbits d'aplicació de l'XML
UF3. Sistemes de gestió empresarial
5: Fonaments de maquinari pdf 66 UF1. Arquitectura de sistemes 2
UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari
UF3. Implantació i manteniment de CPD
6: Administració sistemes operatius pdf 99 UF1. Administració avançada de sistemes operatius 2
UF2. Automatització de tasques i llenguatges de guions
7: Planificació i administració de xarxes pdf 132 UF1. Introducció a les xarxes 2
UF2. Administració de dispositius de xarxa
UF3. Administració avançada de xarxes
8: Serveis de xarxa i Internet pdf 99 UF1. Serveis de noms i configuració automàtica 2
UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers
UF3. Correu electrònic i missatgeria
UF4. Serveis d'àudio i vídeo
9: Implantació d'aplicacions web pdf 66 UF1.Llenguatges de guions de servidor 1
UF2.Implantació de gestors de continguts
10: Administració de bases de dades pdf 66 UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. SGBD corporatiu 2
11: Seguretat i alta disponibilitat pdf 66 UF1. Seguretat física, lògica i legislació 2
UF2. Seguretat activa i accés remot
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris
UF4. Alta disponibilitat
12: Formació i orientació laboral pdf 66 UF1. Incorporació al treball 1
UF2. Prevenció de riscos laborals
13 : Empresa i iniciativa emprenedora pdf 66 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 1
14: Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa pdf 297 UF1. Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 2
15. Formació en Centres de Treball pdf 383   2
16. Programació avançada pdf 66 UF1. Programació orientada a objectes. Fonaments. 1
UF2. POO. Llibreries de classes fonamentals
UF3. POO. Introducció a la persistència en BD
Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Informàtica