Departament d'Orientació

L'orientació personal, acadèmica i professional és un procés d'ajuda que afavoreix la qualitat i millora de l'educació als centres docents, ja que ha de facilitar el coneixement sistemàtic de les diferències individuals i la resposta organitzada més adequada.

Membres del departament

Programacions coordinació i avaluació

Les programacions de cada àrea seran responsabilitat del  professor  que imparteix la matèria  als alumnes. Vindran extretes de cada una de les programacions que el departament responsable de cada àrea haurà elaborat, d'aquesta manera s'asseguren els mínims continguts imprescindibles per a garantir un aprenentatge de les competències bàsiques de cada una de les matèries.

Els alumnes de diversitat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO estan agrupats en classes de reforç on podran assolir les àrees instrumentals amb un aprovat adaptat, si es creu oportú, si l'alumne en qüestió arriba als continguts mínims exigits a les programacions de cada àrea. També s'atendrà la diversitat de manera individualitzada o en petit grup.

Hi ha diferents dates en el calendari escolar programades per a reunions entre els membres del departament per a fer un seguiment puntual dels alumnes de les aules de reforç. Es valorarà el comportament, l'actitud i el rendiment de cada alumne.

Paral·lelament, cada responsable de les àrea instrumentals es posarà en contacte amb el cap de departament d'àrea per tal de lliurar el seguiment d'àrea.

Funcions

Activitats

1. Coordinació de mesures i recursos educatius d'atenció a la diversitat

 

2. Col·laboració amb els diferents òrgans de direcció i coordinació del centre per assessorar i donar suport en aspectes curriculars i d'orientació .

 

3 . Participació en l'elaboració i concreció del Pla d'Acció Tutorial

 

4. Orientació acadèmica i professional. Ajuda i assessorament en els processos de transició acadèmica i laboral

 

5. Enllaç i coordinació amb els serveis externs de suport

Llibres

S'usen els mateixos manuals que corresponen als seus cursos educatius. S'adapten les explicacions i les activitats.

A banda del llibre de text i el digital a l'àrea de català i castellà, també s'utilitzen dossiers d'activitats adequades a cada nivell. També s'utilitzaran diferents metodologies manipulatives i més lúdiques com ara tallers, jocs, ordinadors, per a consolidar els aprenentatges amb aquest tipus d'alumnat.