Trets bàsics de l'acció educativa

El nostre sistema pedagògic segueix unes Normes d'Organització i Funcionament img pdf,

i es basa en un Projecte Educatiu  img pdf fonamentat en els següents principis:

La Programació General Anual  img pdf d'aquest curs 2020-2021.