Jornada de Cloenda de Programes i Projectes d'FP

JORNADA XARXES El 18 de juny, deu docents de l'Institut van participar en la Jornada de Cloenda de Programes i Projectes d'FP.

La Jornada, que es va dur a terme al Campus de la UAB, va comptar amb la participació de més de 800 professors d'arreu de Catalunya.

Aquesta jornada va oferir l’oportunitat de posar en comú amb altres centres la tasca duta a terme al llarg del curs en cadascuna de les xarxes i, també, de valorar els objectius assolits i plantejar nous reptes. També es va aprofitar per compartir coneixements, bones pràctiques i projectes, i per fer balanç del treball fet en totes les xarxes d'Innovació que ofereix la Direcció General d’FP i en què participa el nostre centre, ja que totes contribueixen a seguir posicionant la qualitat de la formació professional de l’Institut a un alt nivell.

 

JORNADA XARXES 2

 

         L'aportació de les xarxes d'FP a l'alumnat dels cicles formatius de l'Institut

La participació de l'Institut en totes les xarxes que us expliquem tot seguit, possibilita poder desplegar de forma actualitzada tots els processos d'ensenyament-aprenentatge i assolir els objectius que proposa el Departament d'Educació, centrats bàsicament en la millora dels resultats educatius i la fidelització de l'alumnat.

Les xarxes en les quals participem són les següents:

-Xarxa ActivaFP: Promou metodologies competencials basades en l'aprenentatge col·laboratiu, proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laboral i ofereix a l'alumnat models d'aprenentatge que li atorguen la responsabilitat de resoldre, de manera col·laborativa, reptes i projectes vinculats a situacions similars o iguals a les que es donen en l'àmbit professional del perfil del cicle.

-Xarxa per al foment i suport de l’emprenedoria FP: Aquest treball de xarxa vol impulsar i desenvolupar en l’alumnat d’ensenyaments professionals capacitats emprenedores i la possibilitat de creació efectiva d’empreses, mitjançant la sensibilització per la cultura emprenedora. El professorat de l'Institut va compartir un pòster amb el títol "Píndoles per emprendre", en què exposava la seva experiència a través del format de xerrades breus que es fan de periòdicament al centre.

 

JORNADA XARXES

 

-Xarxa InnovaFP: El programa InnovaFP desenvolupa metodologies d'innovació i transferència de coneixement entre els centres i les empreses, i pretén estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional inicial i les empreses i entitats, per al desenvolupament de projectes d'interès mutu que generin valor educatiu i empresarial. Alguns exemples que s'han dut a terme a l'Institut els podeu veure aquí.

-Assessorament EmpresaFP: Amb aquest treball en xarxa, des de l'Institut es pretén donar suport en la gestió del servei d’informació, orientació i/o assessorament professional sistemàtic a l’alumnat de cicles formatius, a les persones adultes interessades a obtenir titulacions de formació professional, i a les institucions i empreses, a fi d’aportar les respostes i solucions que, des dels ensenyaments professionals, es poden dissenyar per a la millora de la qualificació professional, l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.

-Assessorament OrientaFP: Amb la participació en aquesta xarxa l'Institut afavoreix la inserció laboral i la promoció professional de l’alumnat dels ensenyaments professionals mitjançant l’adopció d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida i la incorporació de metodologies, hàbits i actuacions pròpies del món professional i de la realitat empresarial.

-Mobilitat FormativaFP: Aquesta és la xarxa que proporciona la gestió de les estades Erasmus que ofereix l'Institut. Aquest programa promou l’articulació d’actuacions de mobilitat formativa i de cooperació internacional en els ensenyaments professionals, així com el foment de la realització d’intercanvis i d’estades de l’alumnat en altres països, i el procediment de reconeixement dels continguts cursats a l’estranger en relació amb els cicles formatius.

 

JORNADA XARXES 4

 

-FPdual: A través d'aquesta xarxa i dels recursos associats, l'Institut treballa per establir vincles entre el centre i les empreses de l'entorn, construint un model de formació professional coparticipat amb les empreses, basat en l'assoliment d'una part de les competències mentre l'alumnat treballa de forma retribuïda en una empresa. Actualment tots els cicles formatius de grau superior de l'Institut ofereixen places en aquesta modalitat.

-Servei d'Assessorament i Reconeixement de l'Experiència Laboral: A partir d'aquesta xarxa de treball es vehicula el reconeixement de l'experiència laboral de les persones treballadores i també se'ls facilita la reincorporació al sistema educatiu de la formació professional.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

-CatSKILLS: Amb l'objectiu de promoure i prestigiar la formació professional, l'Institut organitza competicions d'FP que promouen l'alta qualitat dels estudis de formació professional que s'hi duen a terme.

-Projecte de Qualitat i Millora Contínua: Mitjançant la participació en aquest projecte, l'Institut ha aconseguit implantar un sistema de gestió de qualitat que pretén orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l'alumnat, les famílies, les empreses, l'entorn social i els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen; fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d'objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons resultats en relació amb els objectius.

 

JORNADA XARXES 1

 

JORNADA XARXES 3