Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Informació Pla d'obertura del centre

Pla d'obertura del centre

2020 05 28 OBERTURA 1 DE JUNY Tal com marquen les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius, posem a la vostra disposició el Pla d'Obertura de l'Institut.

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. Per venir-hi aquests dies, cal tenir cita prèvia, ja sigui canalitzada aquests darrers dies durant les orientacions virtuals i els sondejos fets a través dels tutors o bé, a partir del dia 1 de juny, concretant-ne el motiu al telèfon al 977 60 09 38. Podeu consultar el Pla d'Obertura de l'Institut aquí

Serà indispensable per poder entrar a l'Institut portar degudament signada la declaració responsable de salut (MODEL PER A MENORS / MODEL PER A MAJORS D'EDAT), i complir totes les mesures de protecció i prevenció que es detallen en el Pla (ús de mascareta, distanciament físic i rentat de mans, tossir i esternudar al colze...).

Per poder-se reincorporar els alumnes han de reunir els següents requisits:

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

- Calendari vacunal al dia.

- En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

- Malalties cardíaques greus.

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

- Diabetis mal controlada.

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Estàs aquí:Inici Notícies Actualitat Informació Pla d'obertura del centre