Convalidacions, certificats i exempcions

La documentació a entregar és la següent:

- Sol·licitud que serà facilitada a la secretaria del centre. (Normativa sobre convalidacions)

- Fotocòpia del NIF/NIE/PAS.

- Certificat oficial de notes amb el número d'hores cursades.

 

img cert equiv2

D'acord amb la normativa d'aplicació, els centres públics d'Educació Secundària de Catalunya expediran els certificats d'equivalència del nivell de Català a l'alumnat que així ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril). (Normativa) (Taula d'equivalències)

Documentació que heu de presentar:

pdf Sol.licitud de reconeixement d’equivalència.

- Fotocòpia del NIF/NIE/PAS.

- Llibre d’escolaritat d’EGB, BUP, Primària i ESO, o Batxillerat.

- Si us falta algun llibre d’escolaritat, haureu de portar un certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català, expedit pel centre on heu cursat els vostres estudis.

 

img exemp2

La presentació de sol·licituds es pot realitzar durant tot el curs.

La documentació a presentar us la facilitarà el vostre tutor de pràctiques.